Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα

Και μέσω διαδικτύου η υποβολή του εντύπου Ε9

2 Σχόλια

ΜΕΣΩ του Διαδικτύου, εφόσον πρόκειται για αρχική εμπρόθεσμη δήλωση, είτε χειρόγραφα στις αρμόδιες ΔΟΥ, μπορούν να υποβάλουν οι φορολογούμενοι το έντυπο Ε9 με τα στοιχεία των ακινήτων τους. Η διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουν οι υπόχρεοι κατά την υποβολή της δήλωσης Ε9, που γίνεται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, αλλά και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν καθορίστηκαν με απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Αντ. Μπέζα.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δήλωση μπορεί να υποβληθεί από τα φυσικά πρόσωπα έως τις 31 Μαρτίου και από τα νομικά έως τις 30 Ιουνίου σε προεκτυπωμένο έντυπο από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία πρέπει αφενός να αναφέρουν το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο αντίστοιχο έντυπο και αφετέρου να πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθμ. 1009952/319πε/0013/ΠΟΛ.1013/23.1.2008 απόφασης, με την οποία καθορίστηκαν ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2008, καθώς και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με αυτήν έχει ως εξής:

Εχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

1. Για το έτος 2008 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2008 (έντυπο Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έχει ως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Η δήλωση υποβάλλεται στο τμήμα φορολογίας εισοδήματος σε δύο αντίτυπα, σε έντυπα που παρέχονται δωρεάν από το Δημόσιο, υπογράφονται από τον υπόχρεο και τη σύζυγο, εφόσον έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά ή από τον πληρεξούσιο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό και δεν συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, παρά μόνο από τα αποδεικτικά έγγραφα της αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας, όταν η δήλωση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του υπόχρεου.

Αρθρο 2

1. Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008 έχουν:

α) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2008 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2007.

β) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2008 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη (2005, 2006 ή 2007).

γ) Ο υπόχρεος – φυσικό πρόσωπο που στη δήλωση Ε9 ετών 2005, 2006 και 2007 συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, δηλαδή γάμος εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, διάσταση, διαζύγιο, παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και θάνατος, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

δ) Σε περίπτωση που προστατευόμενο μέλος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτοτελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υποχρεούται το ίδιο και σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

δ) Τα νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει δήλωση Ε9 τα προηγούμενα έτη και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31-12-2007.

Αρθρο 3

Τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους, για τις ανάγκες συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) αναγράφονται στην οικεία δήλωση από:

α) τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης,

β) τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία,

γ) τον υπερθεματιστή, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις πλειστηριασμού,

δ) τους κληρονόμους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα:

(1) από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31.12.2007,

(2) από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31.12.2007,

(3) από όσους έχουν αποκτήσει ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου (πρόταση και αποδοχή), εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι 31.12.2007,

ε) το νομέα επίδικων ακινήτων,

στ) τον εκ προσυμφώνου αγοραστή, εφόσον στο προσύμφωνο πώλησης υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης και δεν έχει συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007. Εξαιρούνται τα εργολαβικά προσύμφωνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων είναι ο εκ προσυμφώνου πωλητής, ανεξάρτητα αν έχει παραδοθεί η χρήση του ακινήτου στον εκ προσυμφώνου αγοραστή,

ζ) τον αγοραστή σε περίπτωση διαλυτικής αίρεσης και από τον πωλητή σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης στις περιπτώσεις σύνταξης συμβολαίων με αίρεση,

η) το δικαιούχο διαμερίσματος – κατοικίας του ΟΕΚ κατά πλήρη κυριότητα από την ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου για χρήση.

Αρθρο 4

1. Για την παραλαβή και καταχώρηση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

2. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008 που υποβάλλεται είτε μέσω Διαδικτύου (εμπρόθεσμη αρχική δήλωση 2008) είτε χειρόγραφα στις οικείες ΔΟΥ πρέπει να συμπληρώνεται σε όλες τις ενδείξεις κατά περίπτωση.

3. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) μπορεί να υποβληθεί σε προεκτυπωμένο έντυπο από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία πρέπει αφενός να αναφέρουν το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο αντίστοιχο έντυπο και αφετέρου να πληρούν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

α) Οι διαστάσεις του εντύπου να βρίσκονται μεταξύ των ορίων Α3 και 11Χ13 1/2 in (280 χιλ. Χ 353 χιλ.), εφόσον εμπεριέχονται και όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία της δήλωσης.

β) Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται να είναι ευανάγνωστη – έντονη, τα γράμματα και οι αριθμοί να μην εφάπτονται μεταξύ τους.

γ) Οι καταχωρήσεις να μην εφάπτονται ή να καλύπτονται από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές του εντύπου.

δ) Κατά την υποβολή του μηχανογραφικού εγγράφου στη ΔΟΥ θα πρέπει:

(1) σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων σε μηχανογραφικό έντυπο και στο επάνω αριστερό τμήμα της να αναγράφεται οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του υπόχρεου,

(2) οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου μηχανογραφικού εντύπου να είναι συρραμμένες σταθερά, έτσι ώστε να παρουσιάζεται η ενότητα αυτού, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσης.

Αρθρο 5

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ποιοι έχουν υποχρέωση

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι φέτος, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν» (φ. 29.1.2008, σελ. 1), υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων έχουν:

* Οσοι απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2007.

* Οσοι έχουν οποιαδήποτε μεταβολή σε ακίνητα, που είχαν ήδη δηλωθεί σε έντυπα Ε9 προηγούμενων ετών.

* Οσοι έχουν μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση όπως αυτή είχε απεικονιστεί στις δηλώσεις προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

* Τα νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει Ε9 προηγούμενων ετών και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31-12-07.

Πηγή »

Advertisements

2 thoughts on “Και μέσω διαδικτύου η υποβολή του εντύπου Ε9

  1. Εχω υποβάλει στό παρελθόν τό έντυπο Ε9. Μπορώ νά υποβάλω σήμερα (μέχρι 31.03.08) τό Ε9 μέσω διαδικτύου;
    Που θά βρώ τό σχετικό προεκτυπομένο έντυπο πρός συμπλήρωση;

  2. Καταρχήν προθεσμία υποβολής για φυσικά πρόσωπα είναι μέχρι 31-03-2008 (http://www.gsis.gr/prothesmies/proth_e9.html).
    Μπορείς να την υποβάλεις και ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση https://www.gsis.gr/E9/afmroot/enter.gsis αρκεί να έχεις κάνει ήδη εγγραφή και να έχεις κωδικό πρόσβασης.
    Έντυπα υπάρχουν εδώ: http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-entipa_files/entypa/e-docs.html αν και με πρώτη ματιά δεν είδα να έχει το Ε9.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s